Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie to określa:

  • procedurę „Niebieskie Karty”,
  • wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianeprzez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienieformularza „Niebieska Karta — A” przezprzedstawiciela jednego z podmiotów wymienionychw art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie (czyli policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej), w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie,że jest dotknięta przemocą w rodzinie.