W Polsce  na  nowotwory  zachorowuje  około  150  000  osób  rocznie. Prawie  połowa  mężczyzn  i  po-nad  jedna  trzecia  kobiet  zachoruje na nowotwór w ciągu swojego życia. Zachorować może każdy i w każdym wieku,  jednak  2/3  wszystkich  zachorowań pojawia się po 55 roku życia.

Obecnie w Polsce żyje około 400 000 ludzi  z  rozpoznaniem  nowotworów (część  stanowią  osoby  wyleczone z nowotworu). Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty i im szybciej rozpocz-nie się leczenie, tym większe są szanse pacjenta na wyzdrowienie.

Wczesne wykrycie jest więc ważną bronią prze-ciwko nowotworom. jednak w Polsce wczesne  wykrycie  nowotworów  do-tyczy  nadal  zaledwie  około  30–40% chorych – zdecydowanie wymaga to poprawy.

Nowotwór  rozwija  się,  gdy  komórki naszego organizmu zaczynają roz-rastać się w niekontrolowany sposób. I  choć  rodzajów  nowotworów  jest wiele, wszystkie zaczynają się od nie-kontrolowanego  rozrostu  (podziału) komórek. 

Zdrowe komórki w naszym ciele rosną, dzielą się i umierają w naturalny spo-sób. We wczesnym okresie życia, aż do momentu osiągnięcia dojrzałości przez organizm człowieka, komórki dzielą się szybciej. Po tym okresie komórki więk-szości części organizmu dzielą się tylko w celu zastąpienia umierających (zu-żywanych) oraz w celu naprawy uszko-dzeń ciała. 

Komórki nowotworowe nie przestają rosnąć i dzielić się, czym różnią się od komórek zdrowych (prawidłowych).

Zamiast umierać, przeżywają zdrowe komórki i zaczynają formować nowe („chore” komórki nowotworowe).