Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, adres siedziby: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Księdza Zygmunta Sajny 2A.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Piotrowski, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel.  22 756 62 54 wew. 176, adres e-mail: m.piotrowski@piaseczno.pl
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii:
  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowanie wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w większości przypadków jest wymagane przez przepisy prawa.
 10. Jednostka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym:

– przeciwdziałaniu przemocy domowej,
– wychowaniu w trzeźwości,
– zapewnieniu pomocy społecznej,
– zapewnieniu ciągłości działania placówki;

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);- Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

– Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji uzasadnionych interesów: urzędy miast i gmin powiatu piaseczyńskiego, ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, sądy i organy ścigania, noclegownie dla bezdomnych oraz inne instytucje udzielające pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.