„Karta informacyjna dla osoby skazanej za stosowanie przemocy w rodzinie”. Karta ta skierowana jest do skazanych sprawców tego rodzaju przemocy, którzy opuszczają zakłady karne, w wyniku warunkowego przedterminowego zwolnienia. Informacje zawarte w Karcie wskazują na konsekwencje prawne ponownego użycia przemocy, a także przedstawiają możliwości uzyskania pomocy oraz zmiany postaw osób, mających chęć poprawy swojego zachowania.