Wpisy

Karta Informacyjna dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Karta Informacyjna dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Karta ta stanowi formę pouczenia dla osoby stosującej przemoc w rodzinie ale także zawiera informacje edukacyjne dotyczące podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj dalej
Karta informacyjna dla osoby dozorowanej stosującej przemoc w rodzinie

„Karta informacyjna dla dozorowanego sprawcy przemocy w rodzinie”. Karta ta zawiera zarówno informacje dotyczące konsekwencji ponownego stosowania przemocy, konieczności współpracy z kuratorem sądowym, a także możliwości podjęcia działań, zmierzających do zmiany swojego zachowania.

Czytaj dalej
Karta informacyjna dla skazanego sprawcy przemocy

„Karta informacyjna dla osoby skazanej za stosowanie przemocy w rodzinie”. Karta ta skierowana jest do skazanych sprawców tego rodzaju przemocy, którzy opuszczają zakłady karne, w wyniku warunkowego przedterminowego zwolnienia. Informacje zawarte w Karcie wskazują na konsekwencje prawne ponownego użycia przemocy, a także przedstawiają możliwości uzyskania pomocy oraz zmiany postaw osób, mających chęć poprawy swojego zachowania. 

Czytaj dalej
Rzecznik Praw Obywatelskich

Przemoc wobec kobiet jako forma łamania praw człowieka to szerokie zjawisko, które przybiera różne formy i ma różnorodne przejawy. Przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna czy seksualna, w tym przemoc w rodzinie, to codzienność wielu kobiet w Polsce, znajdująca odzwierciedlenie także w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj dalej
Niebieska karta

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.

Czytaj dalej
Niebieska karta

Wszystko, co warto wiedzieć o procedurze niebieskiej karty – praktyczny informator

Czytaj dalej
Niebieska karta

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj dalej