Badanie wśród dorosłych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego przeprowadzono na próbie warstwowej, gdzie warstwami były gminy należące do powiatu piaseczyńskiego. Ogólną liczebność próby określono dla akceptowanego błędu pomiaru na poziomie 5% oraz dla poziomu ufności na poziomie 95%, przyjmując jako podstawę liczbę ludności powiatu w roku 2017 wynoszącą 179 496 osób. Dla tak określonych parametrów należało wyliczono, że należy przeprowadzić 383 ankiety. Liczbę tę zaokrąglono do 400, a następnie, proporcjonalnie do liczby ludności, przypisano liczebności ankiet poszczególnym gminom w podziale na miasto oraz obszary wiejskie

W badaniu zdecydowano się na dystrybucję ankiet poprzez uczniów publicznych szkół podstawowych. Na podstawie doświadczeń z innych badań realizowanych tą metodą przyjęto zwrot na poziomie 50%, co oznacza, że należało rozdać dwa razy więcej ankiet niż wyniosła założona liczność (400). Dyrektorzy szkół otrzymali szczegółowe wytyczne odnośnie tego, ile ankiet należy rozdać w szkole, uczniowie zaś deklarowali, czy mają w rodzinie kobietę lub mężczyznę z danej grupy wiekowej.

Co czwarta zapytana osoba (25,2%) zna przynajmniej jedną rodzinę z sąsiedztwa, która doświadcza zjawiska przemocy (Ryc. 3.). Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na stosunkowo dużą obojętność bądź słabe więzi sąsiedzkie uniemożliwiające rozeznanie w tej kwestii. Powyższe wyniki potwierdzają jedynie fakt, iż skalę przemocy bardzo trudno jest oszacować, m.in. ze względu na to, iż przemoc domowa często bywa skutecznie ukrywana.

Spośród czterech rodzajów przemocy domowej, która może być stosowana w rodzinach dotkniętych tych pro-blemem, respondenci najczęściej wskazywali na przemoc psychiczną, a w dalszej kolejności na przemoc fizyczną

Jeśli uwzględnimy tylko tych respondentów, którzy mają roze-znanie w kwestii tego, co dzieje się w okolicy ich miejsca zamieszkania, wówczas okaże się, że skala przemocy domowej jest nieco większa w miastach niż na terenach wiejskich

Porównując rodzaje stosowanej przemocy w miastach oraz na terenach wiejskich, widać wyraźnie, że na wsi przemoc psychiczna oraz ekonomiczna są częściej spotykane niż w miastach. Może to świadczyć z jednej strony o różnicach w podziale ról, jakie w rodzinie pełnią kobiety i mężczyźni na wsi i w mieście, a z drugiej o mniejszej anonimowości, jaka panuje wśród rdzennych mieszkańców dawnych wsi rolniczych.