DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA
OGŁASZA NABÓR  NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWCA- KONSERWATOR

W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

1 etat

1.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność, tj. osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 • Spełnienie warunków:
 1. wykształcenie co najmniej zasadnicze-zawodowe o profilu technicznym,
 2. aktualne prawo jazdy kat. B,
 3. umiejętność naprawy urządzeń elektrycznych,
 4. doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie bieżących napraw koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektów Ośrodka i Punktów,
 • konserwacja i naprawa mebli biurowych oraz innego sprzętu biurowego,
 • konserwacja i drobne remonty pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach Ośrodka i Punktów,
 • dbanie o roślinność znajdującą się na terenie posesji Ośrodków,
 • odśnieżanie chodników, parkingu znajdującego się na terenie posesji oraz chodnika przed obiektami Ośrodka i Punktów,
 • robienie zakupów materiałów i sprzętu potrzebnych do bieżących konserwacji,
 • prowadzenie samochodu służbowego zgodnie z przepisami o ruchu pojazdów samochodowych na drogach publicznych na podstawie poleceń wyjazdów,
 • dbanie o sprawność techniczna i racjonalną eksploatacje pojazdu samochodowego w tym:
 1. wykonywanie codziennej obsługi pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego, ciśnienia powietrza w oponach, działania świateł wewnętrznych i zewnętrznych, sygnału dźwiękowego, wycieraczek szyb, hamulców, sprawdzanie ogumienia itp.
 2. utrzymywanie porządku i czystości pojazdu, jego wnętrza oraz narzędzi i akcesoriów stanowiących wyposażenie dodatkowe,
 3. oszczędne gospodarowanie paliwem oraz olejem silnikowym,
 4. zabezpieczenie pojazdu samochodowego przed kradzieżą na postoju i miejscu garażowania,
 5. terminowe i rzetelne rozliczanie kart drogowych,
 6. przestrzeganie terminowości i dokonywanie badań technicznych pojazdu,
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych – Dyrektora i jego Zastępcę.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
  • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

 5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu),
 • pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 • miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca o charakterze techniczno – fizycznym,
 • praca wymaga współpracy z innymi pracownikami Ośrodka.

6. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej „konserwatorw sposób następujący:

 • osobiście w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy Recepcji,
 • pocztą, na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kadry.poik@piaseczno.pl

(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych
w ogłoszeniu o naborze),

w terminie do dnia 5 czerwca 2023r. do godziny 1500, (decyduje data wpływu).

Klauzula Informacyjna RODO