Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii
ul. Ks. Sajny 2a, 05-530 Góra Kalwaria
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
zastępca dyrektora w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej (3/4 etatu)

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub kopia aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
4) Spełnienie łącznie poniższych warunków:
a) Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku psychologia lub administracja.
b) Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej.
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6) Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych (RODO), KPA, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Wymagania dodatkowe
1) predyspozycje osobowe: odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
2) bardzo dobra organizacja pracy,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Nadzór merytoryczny nad psychologami zatrudnionymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, kontrola dokumentacji.
2) Nadzór merytoryczny na realizacją projektów zewnętrznych, nadzór nad Centrum Koordynacji Powiatu Piaseczyńskiego.
4) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) CV,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata o niekaralności;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
8) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu),
2) pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
5) praca wymaga współpracy z innymi pracownikami Ośrodka.
Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej „zastępca dyrektora” w sposób następujący:
– osobiście w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy Recepcji,
– pocztą, na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poik@piaseczno.pl
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze), w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godziny 15.00, (decyduje data wpływu).

Łukasz Kopytowski
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Klauzula Informacyjna RODO