Terapia EMDR

Bezpłatna terapia EMDR w POIK!

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej to jedno z nielicznych miejsc oferujących nowatorską terapię EMDR bezpłatnie, która w Stanach Zjednoczonych jest zalecaną metodą terapii po traumatycznych przeżyciach – leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowatorskie podejście do terapii osób z traumą, depresją i lękiem.

Nazwa EMDR najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”. Tłumaczenie to nawiązuje do podstaw tej metody, której efektywność oparta jest na naprzemiennie działających bodźcach wzrokowych, dotykowych lub słuchowych.

Od momentu opracowania przez Francine Shapiro tej metody, budziła ona duże zainteresowanie. Dotychczas terapia polegała najczęściej na rozmowie lub relaksacji. Shapiro zaproponowała sposób oddziaływania na pacjenta w kryzysie, uwzględniający i wpływający zarówno na poznawczą i emocjonalną sferę umysłu.

Sesje terapii indywidualnej dla osób pow. 16 roku życia.

Szczegóły: 22 757-68-20

Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2022 r. zarejestrowano 250 tego typu przypadków, co stanowi spadek o 16 zgłoszeń w porównaniu z ubiegłym rokiem

. Na przestrzeni lat ubiegłych spadła liczba przypadków przemocy wobec osób z niepełnosprawnością
w 2021 r. odnotowano 5 zgłoszeń a w 2022 r. tylko 1. Kolejnym zjawiskiem jest spadek przemocy wobec osób powyżej 65 r.ż z 24 w 2021 r. do 8 w 2022 r.

Najczęstszą formą przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna 278 przypadków w 2022 r. oraz przemoc fizyczna 250 przypadków w 2022 r. Z analizy dostarczonych danych można zaobserwować zjawisko nasilania się przypadków zaniedbania z 16 w 2021 r. do 29 w 2022 r. Przemocy w sferze seksualnej została na taki samym poziomie odnotowano 17 zgłoszeń. Na przestrzeni lat 2021-2022 zauważać możemy minimalny spadek  przemocy ekonomicznej z 41 przypadków do 38.

Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni zarejestrowano 235 takich przypadków w 2022 r. jednak możemy zauważyć, że przemoc ze strony mężczyzn spadła o 35 przypadków w porównaniu
z 2021 r . Natomiast wzrosła liczba kobiet stosujących przemoc z 47 przypadków do 56.

Ogólna liczba interwencji  związanych z przemocą domową w całym Powiecie Piaseczyńskim wzrosła z 579 w 2021 r. do 749 w 2022 r.

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest bardzo duży wzrost interwencji domowych w gminach Góra Kalwaria ze 193 w roku 2021 do 272 w roku 2022 oraz w gminie Konstancin-Jeziorna z 21 w 2021 r. do aż 168 w 2022 r.

W związku z przypadkami przemocy w rodzinie odnotowanymi przez Policję można zaobserwować ciekawe zjawisko jakim  jest przewaga przypadków przemocy psychicznej nad przypadkami przemocy fizycznej. Ogółem w Powiecie Piaseczyńskim  zanotowano 204 przypadki przemocy psychicznej oraz 147 przypadków przemocy fizycznej. Największą liczbę przypadków przemocy psychicznej  zanotowano w gminie Piaseczno 91 w 2022 roku.

Diagnoza przemocy 2021-2022
ogłoszenie praca

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
INSPEKTOR/ PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI KLIENTA
W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
6 etatów

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność, tj. osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Spełnienie łącznie poniższych warunków:
Na stanowisko Inspektora:
a) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku
inspektora np. administracja, rachunkowość, itp.,
b) udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy związany z administracją, obsługą klienta.
Na stanowisko podinspektora:
a) wykształcenie średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku podinspektora np. administracja, itp.,
b) udokumentowany co najmniej półroczny staż pracy związany z obsługą klienta w interwencji kryzysowej.
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6) Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych (RODO), KPA, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania dodatkowe
1) umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych,
2) predyspozycje osobowe: odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
3) bardzo dobra organizacja pracy,
4) Znajomość programu OIK,
5) Udokumentowane doświadczenie w pracy na telefonie wsparcia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Obsługa Recepcji Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej i wewnętrznej.
3) Prowadzenie kalendarzy psychologów, psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego.
4) Obsługa poczty elektronicznej.
5) Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora.
6) Przyjmowanie interwencji kryzysowych telefonicznych, osobistych.
7) Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych – Dyrektora i jego Zastępcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) CV,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata o niekaralności;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
8) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu),
2) pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
5) praca wymaga współpracy z innymi pracownikami Ośrodka

Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej „inspektor/ podinspektor ds. obsługi klienta” w sposób następujący:
• osobiście w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy Recepcji,
• pocztą, na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kadry.poik@piaseczno.pl (w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze), w terminie do dnia 7 grudnia 2022r. do godziny 15:00, (decyduje data wpływu).

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1 etat Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) niekaralność, tj. osoba , która […]

pfron