W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej staramy się nieść pomoc wszystkim osobom które doświadczyły sytuacji bolesnej, trudnej – kryzysowej.

W POIK pomagamy:

 • osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
 • osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,
 • ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej iseksualnej,
 • osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
 • osobom mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych,
 • rodzinom zastępczym lub adopcyjnym, borykającymi się trudnościami wynikającymi z nowej sytuacji rodzinnej,
 • osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości,
 • osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym a także osobom bezdomnym
  i zagrożonym bezdomnością.
 • osobom starszym, samotnym, 
 • osobom przebywającym oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady karne,
 • osobom z problemami natury psychicznej,
 • osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych,
 • osobom z problemem alkoholowym,
 • osobom mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych oraz stosujących przemoc,
 • osobom współuzależnionym,
 • rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze.

Do Ośrodka można zgłaszać się bez skierowania.

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest bezpłatna.