Przeciwdziałanie przemocy domowej

Poniżej przedstawiamy Państwu „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. 


Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r., poz. 1390) do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.