Uchylanie się od alimentów jest pospolitym i niestety częstym problemem. Krzywdzi ono wiele osób, a niezmiernie często konsekwencje takiego działania ponoszą dzieci. Dlatego ustawodawca uznał za wskazane karanie osób, które narażają swoich bliskich na niedogodności związane z brakiem środków finansowych na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

WAŻNE! Postępowanie karne nie jest skierowane na wyegzekwowanie świadczeń alimentacyjnych, a jedynie na ukaranie sprawcy. Samo wszczęcie postępowania karnego nie musi sprawić, że osoba zobowiązana zacznie płacić. Sąd może jednak skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zobowiązać go do wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego Nałożenie tego obowiązku może zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie należności. Sprawca, który nie wypełnia nałożonego na niego przez sąd obowiązku musi się bowiem liczyć z zarządzeniem wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności!

Sąd w postępowaniu karnym będzie analizował czy uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów było uporczywe i czy naraziło Cię na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie). Osoba zobowiązana do alimentów nie popełnia przestępstwa, gdy nie płaci przez krótki okres ( krótszy niż 3 miesiące), bądź dłuższy ale z powodów od siebie niezależnych (np. straciła pracę). To samo dotyczy sytuacji, gdy osoba ta wprawdzie nie płaci, ale Twoja sytuacja finansowa jako wierzyciela jest dobra i brak wpłat nie naraża Cię na niemożność zaspokojenia Twoich potrzeb. W takiej sytuacji wykorzystaj inne środki prawne –jeśli nie masz zasądzonych na Twoją rzecz alimentów możesz wystąpić z pozwem o ich przyznanie, jeśli alimenty zostały ci przyznane wyrokiem sądowym – możesz wystąpić do komornika sądowego o ich wyegzekwowanie.

Jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego nie doprowadziła do uzyskania przez Ciebie należnych ci pieniędzy zgłoś się do urzędu gminy/miasta w celu uzyskania wsparcia z funduszu alimentacyjnego.

WAŻNE W postępowaniu karnym przeciwko sprawcy pomocne mogą okazać się zgromadzone przez Ciebie dowody dlatego :

  • gdy prowadzisz korespondencję ze zobowiązanym do płacenia alimentów zachowaj kopie kierowanych do niego listów (np. wezwania do zapłaty) oraz korespondencję otrzymywaną od niego, wskazana jest wymiana korespondencji za pomocą listów poleconych bądź poleconych za potwierdzeniem odbioru, która wykaże sam fakt wysłania listu, a w niektórych przypadkach również fakt jego odbioru przez adresata;
  • w przypadku rozmów (bezpośrednich bądź telefonicznych) zapisz dane osób, które były przy nich obecne, by w przyszłości móc wskazać te osoby jako świadków w sprawie, zachowaj otrzymywane od operatora wykazy połączeń telefonicznych,
  • zachowaj wydruki bankowe, z których wynikać będzie w jakich terminach jakie kwoty tytułem alimentów otrzymywałeś/-aś

Postępowanie karne w sprawie uchylania się od alimentów wszczyna się na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania alimentów. Osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek bezpośrednio na komisariacie przy składaniu ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Może również wniosek
o ściganie napisać samodzielnie np. w domu i złożyć go w komisariacie osobiście albo za pośrednictwem poczty.

Instytucje do których możesz się zwrócić do pomoc, jeśli nie masz środków finansowych na utrzymanie siebie lub swojej rodziny:

  • urzędy gminy/miasta, w zakresie uzyskania pomocy z Funduszu Alimentacyjnego,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej, gdzie możesz otrzymać pomoc pieniężną lub rzeczową,
  • Organizacją Caritas, która prowadzi przykładowo program dla dzieci Skrzydła (www.caritas.pl)
  • Polski Czerwony Krzyż, który niesie pomoc na rzecz osób potrzebujących (www.pck.pl).

Nie wstydź się prosić o pomoc! Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest zła, a osoba zobowiązana do płacenia Ci alimentów tego nie robi, masz prawo do otrzymania pomocy z innego źródła. Nie zdejmuje to obowiązku z zobowiązanego ale pozwoli Tobie na zaspokojenie podstawowych potrzeb Twoich lub Twojej rodziny.