Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Powiatowy Ośrodek Interwencji w Górze Kalwarii dba o to, by jak najwięcej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego mogło uzyskać fachową i skuteczną pomoc. Staramy się zaistnieć w świadomości naszych potencjalnych klientów i zaprosić ich do współpracy.

Od marca 2017 podjęliśmy realizację I edycji autorskiego programu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizowanego w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020.

Głównym założeniem było wdrażanie działań interdyscyplinarnych, mających na celu dotarcie do większej grupy docelowej, w tym młodzieży. Celem warsztatów, których oferta została przedstawiona szkołom ponadgimnazjalnym powiatu piaseczyńskiego, było zapoznanie młodych osób z możliwościami uzyskania pomocy i wsparcia. Informacje, które przekazaliśmy w toku aktywizujących warsztatów i moderowanych dyskusji, pomogą umożliwić młodzieży uruchomienie działań zaradczych w sytuacji kryzysu.

Rozmowy z przedstawicielami kadry szkół stanowiły źródło dodatkowej informacji o potrzebach wychowanków. Szkoły zgłaszały także zapotrzebowanie na edukację i wsparcie w zakresie radzenia sobie z trudnościami okresu dojrzewania.

Do udziału w programie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakwalifikowano 5 szkół powiatu piaseczyńskiego. W marcu przeprowadziliśmy 6 dwugodzinnych spotkań warsztatowych w następujących placówkach: Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie, Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie, Zespół Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie,  Zespół Szkół Zawodowych im. E. Gierczak w Górze Kalwarii i Zespole Szkół RCKU im. E. Plater – Zyberkówny w Piasecznie.

 Tematykę i metody prowadzenia zajęć dostosowaliśmy do potrzeb, deklarowanych przez zgłaszające się szkoły. Spotkania dotyczyły interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie  i cyber przemocy, a także przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.

Uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka przez pryzmat mechanizmów psychologicznych. Poznali zagrożenia związane z podejmowaniem zachowań ryzykownych. Aktywnie wzięli w udział w dyskusjach na temat funkcjonowania w grupach rówieśniczych i zagrożeń okresu adolescencji, także w kontekście nowych technologii.

Podczas warsztatów uczestnicy zostali także zapoznani z ofertą Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Otrzymali wskazówki w obszarze reagowania w sytuacjach trudnych oraz kontakt do naszej placówki. Zostali zachęceni do skorzystania ze wsparcia Ośrodka oraz przekazania tej wiedzy osobom bliskim lub potrzebującym pomocy.

Pozytywne informacje zwrotne od wszystkich uczestników warsztatów wskazują na realną potrzebę kontynuowania tego typu zajęć w szkołach i poszerzania oferty dla większej grupy młodzieży.

Dziękujemy szkołom, które przystąpiły do Programu. Cieszymy się, że w każdej z odwiedzonych placówek usłyszeliśmy o zapotrzebowaniu na podobne działania i wyrazy chęci dalszej współpracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, których poznaliśmy podczas tegorocznego cyklu. Pozytywnie zaskoczyliście nas swoim zaangażowaniem, otwartością i kreatywnością, obalając kilka mitów dotyczących ,,współczesnej młodzieży”.

Spotkania z Wami dostarczyły nam jeszcze więcej pasji i motywacji do działania!