Konferencja została zorganizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zakwalifikował się z projektem „Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Chcąc interweniować w związku z przemocą mającą miejsce
w rodzinach na terenie naszego powiatu, chcemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji, by razem przeciwdziałać przemocy.

Konferencja Powiatowa