Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2022 r. zarejestrowano 250 tego typu przypadków, co stanowi spadek o 16 zgłoszeń w porównaniu z ubiegłym rokiem

. Na przestrzeni lat ubiegłych spadła liczba przypadków przemocy wobec osób z niepełnosprawnością
w 2021 r. odnotowano 5 zgłoszeń a w 2022 r. tylko 1. Kolejnym zjawiskiem jest spadek przemocy wobec osób powyżej 65 r.ż z 24 w 2021 r. do 8 w 2022 r.

Najczęstszą formą przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna 278 przypadków w 2022 r. oraz przemoc fizyczna 250 przypadków w 2022 r. Z analizy dostarczonych danych można zaobserwować zjawisko nasilania się przypadków zaniedbania z 16 w 2021 r. do 29 w 2022 r. Przemocy w sferze seksualnej została na taki samym poziomie odnotowano 17 zgłoszeń. Na przestrzeni lat 2021-2022 zauważać możemy minimalny spadek  przemocy ekonomicznej z 41 przypadków do 38.

Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni zarejestrowano 235 takich przypadków w 2022 r. jednak możemy zauważyć, że przemoc ze strony mężczyzn spadła o 35 przypadków w porównaniu
z 2021 r . Natomiast wzrosła liczba kobiet stosujących przemoc z 47 przypadków do 56.

Ogólna liczba interwencji  związanych z przemocą domową w całym Powiecie Piaseczyńskim wzrosła z 579 w 2021 r. do 749 w 2022 r.

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest bardzo duży wzrost interwencji domowych w gminach Góra Kalwaria ze 193 w roku 2021 do 272 w roku 2022 oraz w gminie Konstancin-Jeziorna z 21 w 2021 r. do aż 168 w 2022 r.

W związku z przypadkami przemocy w rodzinie odnotowanymi przez Policję można zaobserwować ciekawe zjawisko jakim  jest przewaga przypadków przemocy psychicznej nad przypadkami przemocy fizycznej. Ogółem w Powiecie Piaseczyńskim  zanotowano 204 przypadki przemocy psychicznej oraz 147 przypadków przemocy fizycznej. Największą liczbę przypadków przemocy psychicznej  zanotowano w gminie Piaseczno 91 w 2022 roku.

Diagnoza przemocy 2021-2022