Jeśli z powodu przebytego kryzysu psychicznego nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo, zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnym przekwalifikowaniu zawodowym.

W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej pomożemy Ci:
ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne
działania, aby w jak największym stopniu
odzyskać sprawność,

odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać
nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do
jego wykonywania,

znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości
i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Do kogo skierowany jest Projekt?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomogą Ci Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter
otwarty, możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do Ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. Pobyt,
rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?

Zaczniemy od dokonania dokładnej oceny przez specjalistów lekarzy, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych stanu Twojego zdrowia,
kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR) dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.
Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, czyli przyszły zawód, oraz dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram realizacji.


Indywidualny Program Rehabilitacji będzie przygotowany wspólnie z Tobą. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy,

psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.

Na czym polega moduł zawodowy?
W ramach modułu zawodowego otrzymasz wsparcie od doradcy zawodowego, który będzie służył Ci radą w wyborze nowego zawodu dopasowanego do
Twoich zainteresowań, obecnych możliwości oraz cieszącego się zainteresowaniem pracodawców.


W procesie przygotowywania się do nowego zawodu najważniejsze jest szkolenie zawodowe.
Odbywać
się ono będzie w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej lub we współpracującej z nim instytucji szkoleniowej.

Będziesz mógł również liczyć na pomoc pośrednika pracy, który pomoże Ci w znalezieniu pracy zgodnej z nowo zdobytym zawodem i odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i możliwościom.

Nowa praca to wyzwanie. Czy sobie poradzę? Moduł psychospołeczny.
Przez cały pobyt w Ośrodku, w ramach modułu psychospołecznego będziesz pod opieką psychiatry i psychologa, którzy pomogą Ci wytrwać na obranej
ścieżce. W dążeniu do zmiany swojej sytuacji zawodowej i życiowej bardzo ważna jest motywacja.

Wspólnie z psychologiem będziesz pracował nad jej wzmocnieniem. Pomoże Ci to osiągnąć założone cele, utwierdzi w przekonaniu o możliwości powrotu do pracy i zmiany swojej sytuacji życiowej, wzmocni poczucie własnej wartości.

Moduł medyczny na czym polega?
Moduł medyczny jest ważnym elementem w procesie powrotu do aktywności zawodowej.
Od stanu Twojego organizmu zależy jaka terapia zostanie wybrana dla Ciebie. Mogą to być na przykład: fizjoterapia (kinezyterapia,
fizykoterapia, masaż), fizykoterapia, terapia zajęciowa lub logopedyczna.

Jakie masz prawa i obowiązki podczas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

WNIOSEK

Realizatorem pilotażowego projektu rehabilitacji kompleksowej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowym Instytutem Badawczym.

Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej finansowane jest z Projektu:


„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr: POWR.02.06.00000057/17
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 20142020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.