DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA
OGŁASZA NABÓR  NA  WOLNE STANOWISKO PRACY ZASTĘPCA DYREKTORA
W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
1 etat

1.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub kopia aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Spełnienie łącznie poniższych warunków:
 1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku psychologia lub administracja.
 2. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy związany z pomocą społeczną.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 4. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych (RODO), KPA, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 1. Wymagania dodatkowe

1) predyspozycje osobowe: odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,

2)  bardzo dobra organizacja pracy,

3) Znajomość programu AUXILIO,

4) Doświadczenie w koordynowaniu działań Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Nadzór merytoryczny nad psychologami zatrudnionymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, kontrola dokumentacji.
 • Nadzór merytoryczny na realizacją projektów zewnętrznych takich jak ŚCZP.
 • Prowadzenie zakupów materiałów biurowych, środków czystości
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez – Dyrektora.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
  • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

 5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu),
 • pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 • miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 • praca wymaga współpracy z innymi pracownikami Ośrodka.

6. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej „zastępca dyrektora”
w sposób następujący:

 • osobiście w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy Recepcji,
 • pocztą, na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kadry.poik@piaseczno.pl

(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych
w ogłoszeniu o naborze),

w terminie do dnia 15 grudnia 2022r. do godziny 1500, (decyduje data wpływu).