DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI
W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
1 etat

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność, tj. osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Spełnienie łącznie poniższych warunków:
a) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku specjalisty np. administracja, rachunkowość, itp.,
b) udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy związany z księgowością, obsługą biura.
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6) Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych (RODO), KPA, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania dodatkowe
1) umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych,
2) predyspozycje osobowe: odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
3) bardzo dobra organizacja pracy,
4) Znajomość programu Vulcan Finanse,
5) Udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu ośrodków dla uchodźców wojennych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Obsługa księgowa w programie Vulcan Finanse.
2) Koordynacja Tymczasowego Ośrodka dla Uchodźców Wojennych z Ukrainy.
3) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem EPUAP.
4) Obsługa poczty elektronicznej.
5) Prowadzenie rejestrów.
6) Koordynacja innych projektów zleconych przez administrację rządową i samorządową.
7) Prowadzenie zakupów materiałów biurowych, środków czystości.
8) Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia do prowadzonych postępowań przetargowych w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
9) Obsługa sprzętu biurowego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem (np. centrala telefoniczna, faks, kserokopiarki, Internet i strona www).
10) Archiwizacja dokumentów powstałych na stanowisku pracy.
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych – Dyrektora i jego Zastępcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) CV,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata o niekaralności;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
8) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu),
2) pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
5) praca wymaga współpracy z innymi pracownikami Ośrodka

Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej „specjalista ds. administracji” w sposób następujący:
• osobiście w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks.
Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy Recepcji,
• pocztą, na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kadry.poik@piaseczno.pl
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze), w terminie do dnia 7 grudnia 2022r. do godziny 15:00, (decyduje data wpływu).