W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM – (UTWORZENIE NOWEJ SIEDZIBY)

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ GÓRA KALWARIA; UL. KS. SAJNY 2
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- REJESTRATORKA MEDYCZNA
w Centrum Koordynacji  (1 etat)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe kierunkowe po studiach psychologicznych, pedagogicznych, resocjalizacji, pracy socjalnej/asystenta rodziny.
d) minimum dwa lata doświadczenia w zawodach pomocowych związanych z udzielaniem wsparcia rodzinom, dzieci lub młodzieży.

Premiowane w zatrudnieniu będzie doświadczenie w poradach udzielanych na infolinii,

2) Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie,
b) odporność na stres.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług świadczonych przez ŚCZP dim rozumianym jako sieć współpracujących ze sobą podmiotów (prowadzenie infolinii),
b) koordynowanie i przekierowanie Klientów w zależności od nasilenia objawów do
podmiotów tworzących ŚCZP dim,
c) zapisywanie rodzin do specjalistów POIK w ramach zespołu pierwszego kontaktu
(szybkie wsparcie),
d) rejestracja pacjentów w ramach projektu – przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, osobiście, mailowo,
e) prowadzenie ewidencji wykonanych usług, w tym rejestracja telefonów,
f) monitorowanie postępów w realizacji indywidualnego planu zdrowienia,
g) obsługa dokumentacji w systemie Auxilio.

4) Wymagane dokumenty:
a) (CV),

b) dokumenty poświadczający wykształcenie, oraz dodatkowe kwalifikacje kursy.

c) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  moich danych osobowych wskazanych
w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko– Rejestratorka Medyczna,

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko „Rejestratorka Medyczna” w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r do godziny 15:00 lub na adres e-mail: poik@piaseczno.pl

Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.