DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ GÓRA KALWARIA; UL. KS. SAJNY 2
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- PSYCHOLOG
(3 etaty)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe kierunkowe po studiach psychologicznych,
d) minimum rok doświadczenia.

2) Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie,
b) odporność na stres.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem,

b) budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z klientami POIK,

c) udzielanie wsparcia terapeutycznego oraz koordynowanie pomocy lekarsko-socjalno-terapeutycznej,

d) udzielanie porad psychoedukacyjnych,

e) motywowanie do podjęcia leczenia i rehabilitacji,

f) interweniowanie w sytuacjach kryzysowych,

g) prowadzenie dokumentacji,

h) współpraca z zespołami.

4) Wymagane dokumenty:

a) (CV),

b) dokumenty poświadczający wykształcenie, oraz dodatkowe kwalifikacje kursy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko „Psychologa” w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r do godziny 15:00 lub na adres e-mail: poik@piaseczno.pl

Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.