Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy-

Konsultant ds. interwencji kryzysowej. (1 etat)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe  po studiach psychologicznych, pedagogicznych, resocjalizacji, pracy socjalnej/asystenta rodziny lub w trakcie studiów.

2) Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie,
b) odporność na stres.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) ocena kryzysu,

b) kwalifikacja osób do pomocy,

c) pomoc i wsparcie mające na celu wyjście z sytuacji kryzysu – prowadzenie interwencji kryzysowej stacjonarnie oraz zdalnie (telefon, email, komunikator) ;

d) prowadzenie dokumentacji beneficjentów;

e) współpraca z zespołami oraz instytucjami i organizacjami pomocowymi w ramach prowadzonej interwencji.

4) Wymagane dokumenty:

a) (CV),

b) dokumenty poświadczający wykształcenie, oraz dodatkowe kwalifikacje kursy.

c) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  moich danych osobowych wskazanych
w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko– Konsultant ds. interwencji kryzysowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko „konsultanta ds. interwencji kryzysowej” w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r do godziny 15:00 lub na adres e-mail: poik@piaseczno.pl

Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.