Wprowadzone przez

Znęcanie się

Art. 207 kodeksu karnego §1.Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znęcanie się – jak reagować

Relacje między dwoma bliskimi sobie osobami są zawsze bardzo skomplikowane i nie można oceniać ich na podstawie ogólnego modelu. Podkreślenia wymaga, że prawo karne nie ingeruje tam, gdzie  obie strony akceptują metody komunikacji, wzajemne zachowania wobec siebie.  Jeśli jednak któraś ze stron nie akceptuje tych metod nie można wymagać od niej aby podporządkowała się im „w imię […]

Oszustwo

Korzyść majątkowa – osoba dopuszczająca się oszustwa robi to z chęci wzbogacenia się, powiększenia własnego majątku lub spłacenia długu.

Hostel POIK

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.

Oszustwo – jak reagować

Warunkiem skutecznego postawienia zarzutów osobie, która dopuściła się oszustwa, jest ustalenie, że, dążąc do wzbogacenia się, od samego początku działała z zamiarem wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd albo wykorzystania błędnych przeświadczeń lub niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania.

Badanie zadowolenia klienta

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, mając na uwadze dobro klientów, pragnie na bieżąco wykrywać wszelkie zmiany w poziomie ich satysfakcji. Ośrodek pragnie także monitorować, czy podjęte działania przynoszą pożądane efekty. W tym celu przeprowadzono badania socjologiczne dotyczące zadowolenia z pracy Ośrodka i pracowników.

Uchylanie się od alimentów

Uchylanie się od alimentów jest pospolitym i niestety częstym problemem. Krzywdzi ono wiele osób, a niezmiernie często konsekwencje takiego działania ponoszą dzieci. Dlatego ustawodawca uznał za wskazane karanie osób, które narażają swoich bliskich na niedogodności związane z brakiem środków finansowych na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

Bójka i pobicie

Polskie prawo odróżnia przestępstwa bójki i pobicia oraz użycia w bójce broni palnej od przestępstw dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk) i uszkodzenia ciała